Farmacja kierunek studiów

Farmacja

Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.

Co powiesz na studia w najnowocześniejszym budynku nauk przyrodniczych w Europie? Podejmij studia na Wydziale Chemii na jednej z wybranych specjalności w zakresie chemii biomedycznej, chemii żywności, chemii kosmetyków, analityki i diagnostyki chemicznej czy chemii i technologii środowiska. Studenci mają tutaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii.


W trakcie studiów:

Program studiów składa się z przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, takich jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemii ogólna i nieorganiczna, chemii analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozji, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, farmakokinetyka, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
- aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
- przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
- zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
- inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
- jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
- zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
- instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.