Studia społeczne

spoleczneGrupa dziedzin traktujących o społeczeństwie, jego strukturze, zmianach, trendach, metodach działań, stosunkach między społeczeństwami. W tej grupie odnajdziesz między innymi socjologię, kulturoznawstwo czy nauki o rodzinie.

Niegdyś uważano, że wykształcenie zdobyte w tej dziedzinie oznacza w przyszłości żmudną, mało dochodową pracę aczkolwiek uznanie społeczne. Dziś wiele firm solidnie opłaca specjalistów tego typu. Zarówno wielkie korporacje jak i przeciętnej wielkości firmy potrzebują fachowców, którzy znają zasady funkcjonowania różnorodnych zbiorowości.
Studia na kierunku Amerykanistyka umożliwiają doskonałe poznanie amerykańskiej odmiany angielszczyzny. Pozwalają zrozumieć dominującą dziś w świecie amerykańską kulturę popularną oraz dowiedzieć się, że cywilizacja amerykańska to nie tylko McDonald's, Coca-Cola i filmy z Hollywood. Studenci dowiadują się, jak funkcjonuje społeczeństwo wielokulturowe, poznają amerykańską ikonosferę i mitologię, starają się zrozumieć, jak działa amerykański system wyborczy, o co chodzi w amerykańskiej polityce i dlaczego Stany Zjednoczone aspirują dziś do światowego przywództwa.
Interdyscyplinarny kierunek studiów Analityka i kreatywność społeczna wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebą rynku pracy na specjalistów z zakresu analityki społecznej. Dzięki połączeniu 3 dziedzin: socjologii, psychologii i filozofii student ma możliwość poznania kilku punktów widzenia w obszarze swoich zainteresowań poznawczych. Studia pozwalają spojrzeć na naukę społeczną z praktycznego punktu. Student zdobywa fundamentalną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, filozofii czy antropologii, demografii i zarządzania zasobami ludzkimi będącą podstawą zdobycia wiedzy kierunkowej.
Dialog i doradztwo społeczne to nowa jakość humanistyki. Bezruch nie popłaca. Przekonał się o tym Faust, gdy zatrzymując się na chwilę, zaniechał dalszego rozwoju. Przekonują się też o tym polskie uczelnie. Kto nie jest atrakcyjny, ten przestaje się liczyć w walce o studenta. Nic więc dziwnego, że wyścig trwa, a polskie uczelnie "zbroją się" na potęgę, wzbogacają arsenał, tworząc nowe kierunki studiów. Wśród tych wartych polecenia z pewnością znajduje się Dialog i doradztwo społeczne. Tym, co wyróżnia ten kierunek jest bez wątpienia jego antropocentryczne podejście.
Studia na Etyce służą zdobyciu praktycznych umiejętności komunikacyjnych, zapoznają z metodami prowadzenia dyskusji oraz klarownego przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Etyka pomaga w osobistym rozwoju, uwrażliwieniu na moralne problemy współczesności i bardziej świadomemu przeżywaniu własnego życia w jego etycznym wymiarze. Studenci zdobywają umiejętności twórczego myślenia, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznej oceny współczesnych problemów etycznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek? Zapraszamy do dalszej lektury!
Absolwent Kognitywistyki to człowiek nieprzeciętny, ma bowiem za sobą bardzo trudne i wielodziedzinowe studia. Jego wiedza i umiejętności mogą znaleźć zastosowanie w pracy naukowej i badawczej, która realizowana jest w coraz liczniejszych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Kognitywista to ekspert w zakresie modelowania pracy mózgu. Jego wiedza jest niezbędna do prac nad stworzeniem i rozwojem sztucznej inteligencji oraz różnorodnych interfejsów, służących do połączenia układu nerwowego z maszynami. Studia na kierunku Kognitywistyka to bardzo złożone przedsięwzięcie edukacyjne.
Studia na kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa nastawione są na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na właściwie przygotowane kadry rzeczników, negocjatorów i specjalistów od promocji. Studia na Komunikacji promocyjnej i kryzysowej kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku, zapraszamy do lektury!
Słuchacze kierunku Komunikacja wizerunkowa zyskują rozbudowaną wiedzę z zakresu budowania wizerunku i zarządzania komunikacją podmiotów, które funkcjonują w sferze komunikacji publicznej. Uczą się projektowania i realizacji strategii public relations (komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej), stosowania odpowiednich instrumentów i narzędzi public relations, budowania i podtrzymywania relacji z mediami, tworzenia tekstów informacyjnych i wizerunkowych, projektowania i realizacji systemów komunikacji wizualnej oraz wykorzystania różnych typów mediów w komunikacji public relations.
Człowiek, który ukończył studia poświęcone rodzinie może znaleźć dobrą pracę w państwowych agendach działających w obszarze opieki społecznej. Problematyka rodziny i jej społecznego otoczenia zyskuje ostatnio na popularności. Z racji niskiego przyrostu naturalnego, powstaje wiele nowych projektów ochrony rodziny, które nierzadko uzyskują wsparcie unijne, dlatego absolwent kierunku Nauki o rodzinie, nie powinien mieć też problemu ze znalezieniem pracy w organizacjach pozarządowych. Organizacja studiów odpowiada tradycyjnemu modelowi uniwersyteckiemu.
Ochrona dóbr kultury i środowiska to unikatowy kierunek w skali kraju, który łączy ze sobą dwie dziedziny: ochronę zabytków i środowiska. Studia przewidują liczne zajęcia terenowe zarówno w ogrodach, parkach, jak również w konserwowanych zabytkach. Program studiów łączy ze sobą treści programowe związane z kulturą i ochroną zabytków, a także środowiskiem naturalnym. Dzięki temu studenci są wszestronnie przygotowani do pracy w placówkach zajmujących się ochroną zabytków, muzeach, dworkach, pałacach w całej Polsce, a także po za granicami kraju.
Politolog to człowiek świetnie orientujący się w zglobalizowanym świecie. Zna główne idee społeczne i polityczne oraz doskonale porusza się w świecie administracji publicznej. Studia nauczyły go efektywnego działania oraz doskonałej organizacji pracy, dlatego wielu politologów rezygnuje z aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i angażuje się w życie gospodarcze, w którym odnoszą niemałe sukcesy. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami, dotyczącymi natury studiów na kierunku Politologia. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!
Kierunek Polityka publiczna to studia interdyscyplinarne. W Polsce jest to kierunek młody, który obecnie oferowany jest dopiero przez kilka uczelni. Na uczelniach w USA i Europie Zachodniej jest to kierunek bardzo popularny, gdzie od lat kształci się specjalistów z zakresu Public Policy (ang. polityka publiczna). Narodziny nowej dyscypliny naukowej związane są z dostrzeżeniem, iż na rynku pracy brakuje specjalistów mogących zarządzać przestrzenią publiczną w nowy sposób. W Stanach Zjednoczonych i państwach zachodnich triumfuje obecnie model współzarządzania przestrzenią publiczną.
Studia na tym kierunku przeznaczone są przede wszystkim dla osób kreatywnych, lubiących zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działających na rzecz społeczności lokalnej i potrafiących wczuwać się w cudze położenie. Na program studiów składają się przedmioty z zakresu dziedzin takich, jak między innymi: prawo, filozofia, politologia, ekonomia, socjologia, psychologia, logika oraz statystyka. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o polityce społecznej, realizowanym programie studiów oraz możliwościach zatrudnienia, czytaj dalej!
Jednym z fundamentalnych założeń systemu socjalnego, opartego na solidarności społecznej jest możliwość otrzymania pomocy, gdy człowiek lub rodzina tego wymaga. Nie bez przyczyny powołano szereg instytucji, które poprzez wrażliwość na problemy społeczne realizują programy pomocowe. Instytucje tego rodzaju znajdziemy praktycznie na każdym szczeblu administracyjnym, rozpoczynając od nawet najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez agendy powiatowe i wojewódzkie, aż po szczebel ministerialny i centralny. Na absolwentów, czeka bardzo dużo trudnej i wymagającej pracy.
Celem studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji, których zadaniem jest reagowanie na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek? Przede wszystkim osoba o wrodzonej umiejętności komunikowania się z innymi, wrażliwości oraz zaradności. 
Projektowanie aktywności społecznej to autorskie studia poszukiwane zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i w Europie. Według prognoz demograficznych i ekonomicznych zmieniają się struktury wiekowej ludności, co przyczynia się do wzrostu popytu na usługi zdrowotne i opiekuńcze, więc zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie stale rosło. Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na ten kierunek studiów? Czego uczą się studenci na ćwiczeniach oraz wykładach? I wreszcie: jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów?
Psycholog to człowiek świetnie znający nawet najbardziej ukryte mechanizmy funkcjonowania umysłu człowieka. Rozumie motywacje oraz przyczyny ludzkich zachowań oraz dążeń. Potrafi efektywnie wpływać na ludzi poprzez oddziaływania terapeutyczne oraz dydaktyczne. Ma umiejętność współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów, potrafi ukazywać ich źródła oraz uwarunkowania. Dzięki temu, jako znawca ludzkiej psychiki, jest świetnym kandydatem do pracy na stanowiskach związanych nie tylko z diagnozowaniem i terapią, ale także świetnie sprawdzi się w zadaniach biznesowych.
Kierunek Psychologia w zarządzaniu łączy w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i marketingu z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników na terenie organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu. Jest to kierunek dla osób, które mogą pochwalić się zdolnościami w zakresie pracy w grupie oraz zarządzania samą grupą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zapraszamy do lektury!
Bardzo duże znaczenie dla człowieka ma rozwój jego najbliższego otoczenia. Daje mu to możliwość aktywnego uczestniczenia w lokalnym środowisku. Studia na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna pozwalają w pełni zrozumieć mechanizmy polityki regionalnej i otwierają wielkie perspektywy osobom kreatywnym. Studentami tego kierunku mogą zostać maturzyści, którzy otrzymali wysokie oceny na świadectwie dojrzałości z różnorodnych przedmiotów. Kierunek Samorząd terytorialny i polityka regionalna jest bowiem kompilacją wielu dyscyplin naukowych.
Societas to społeczeństwo, Logos to słowo, choć bywa tłumaczone jako wiedza. Czy więc socjologia to nauka o społeczeństwie, jaką znamy ze szkoły średniej? Oczywiście, że nie. Przedmiot WoS zawiera jedynie pewne elementy socjologii, która jest bardzo rozległą i zaawansowaną dziedziną. Jej zadaniem jest badanie grup społecznych oraz relacji, zachodzących pomiędzy nimi. Czy taka wiedza może być uznana za cenną na rynku pracy? Jakie przedmioty można odnaleźć w programie studiów socjologicznych? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy do dalszej lektury!
Unikalny w ofercie akademickiej kierunek studiów Socjologia grup dyspozycyjnych obejmuje program studiów w zakresie systemowego bezpieczeństwa. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie krajowego, jak i zagranicznego rynku pracy na fachowców w tym zakresie. Na rynku pracy zwiększa się zapotrzebowanie na cywilnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa systemowego potrafiących minimalizować negatywne skutki nadzwyczajnych zdarzeń, eliminować straty i szkody w obrębie tzw. infrastruktury krytycznej lub też w niestabilnych (ryzyko, kryzys) uwarunkowaniach biznesowych.
Studia na kierunku socjologia stosowana pozwala na połączenie gruntownej wiedzy socjologicznej z umiejętnościami praktycznymi dokonywania analiz o charakterze społecznym i rynkowym. Studenci mogą wyspecjalizować się w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, analiz społecznych i rynkowych oraz społecznej treści mediów. Student w trakcie studiów na kierunku socjologia stosowana zdobywa wiedzę empiryczną i teoretyczną dotyczącą procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego. Co zdawać na maturze aby dostać się na te studia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu!
Słuchacz kierunku Socjologia techniki i ekologii uzyska podczas studiów wiedzę o najnowszych i klasycznych koncepcjach teoretycznych kształtowania się społeczeństwa w kontekście aktualnych i potencjalnych kierunków zmian technologicznych i ekologicznych. Zapozna się również z zależnościami pomiędzy środowiskiem technologicznym a codziennym funkcjonowaniem jednostki, budowaniem jej tożsamości, formami współpracy, stylem życia, aktywnością społeczną, obywatelską i zawodową. Student zaznajomi się z wiedzą o współczesnej polityce wobec technologii i ekologii.
Celem kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie zdrowia środowiskowego jest przygotowanie specjalistów w tej dziedzinie, którzy wykażą się umiejętnością identyfikacji problemów w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, znajomością metod eliminacji i ograniczania narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe, wdrażania skutecznego zapobiegania niekorzystnym zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń zdrowia, komunikowania o ryzyku. Zdobycie specjalizacji umożliwia prowadzenie badań problemów zdrowia środowiskowego oraz prowadzenia szkoleń specjalistycznych.