Celem studiów na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji, których zadaniem jest reagowanie na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek? Przede wszystkim osoba o wrodzonej umiejętności komunikowania się z innymi, wrażliwości oraz zaradności. 

Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodziey, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to równie kształcenie osób zdolnych dla fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społecznej adaptacji osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej. 

W trakcie studiów:

Studia obejmują takie przedmioty jak: psychologiczne koncepcje człowieka, teoria pomocy społecznej, prawo karne, statystyka w naukach społecznych, teoria społeczeństwa i problemów społecznych, systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, podstawowe prawa i wolności człowieka, prawo karne wykonawcze, współczesne teorie socjologiczne, psychologia kliniczna i elementy psychiatrii, 
diagnostyka psychologiczna, Unia Europejska wobec problemów społecznych, diagnostyka problemów społecznych, teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji, socjologia organizacji i wspólnot lokalnych, warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej, prawo rodzinne i nieletnich, techniki badań w kryminologii, polityka kryminalna, diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, europejskie systemy opieki resocjalizacji, metodologia bada społecznych, teorie wychowania, prawa człowieka, antropologia kulturowa, profilaktyka społeczna, teoria kary, metody analizy statystycznej, resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna, stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce, współczesne koncepcje konfliktu, prawne procedury rozwiązywania konfliktów między obywatelem i władzą, rodzina jako fundament społeczeństwa, psychologia resocjalizacyjna, wybrane problemy współczesnej filozofii wychowania, przestpczość i polityka kryminalna.

Po studiach:

Absolwenci profilaktyki społecznej i resocjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie w:
- instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości , w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji ścigającej przestępczość pospolitą oraz zajmujących się problematyką nieletnich, 
- instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd., 
- instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania -ochrona zdrowia,  
- biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomoc postpenitencjarną, 
- organizacjach pozarządowych zajmujących się działalności edukacyjną, pomocową, profilaktyczną, korekcyjną i terapeutyczna oraz w mediach, w redakcjach i programach specjalizujących się w przekazywaniu informacji o przestępczości i polityce kryminalnej, 
- placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych oraz zakładach karnych, poprawczych.