Centrum Analiz Kryminalistycznych na Politechnice RzeszowskiejNa podstawie zarządzenia rektora z 28 grudnia 2016 r. zostało utworzone Centrum Analiz Kryminalistycznych. Z inicjatywą utworzenia Centrum wyszli prorektorzy – prof. dr hab. Grzegorz Ostasz oraz dr hab. inż. Grzegorz Masłowski prof. PRz. Kierownikiem tej jednostki organizacyjnej będzie dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz.

Działalność Centrum Analiz Kryminalistycznych, zlokalizowanego przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, będzie związana z zainteresowaniami naukowymi pracowników PRz. Do prowadzenia prac będzie wykorzystywane zaplecze laboratoryjne uczelni, w tym baza dotychczas działającego Laboratorium Kryminalistycznego.

Jednym z głównych zadań CAK będzie prowadzenie postępowań antydopingowych (podpisano już stosowne umowy). Ponadto Centrum będzie prowadziło działalność badawczą w zakresie nauk sądowych i opracowywało opinie dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych. Będzie także podejmowało działania zmierzające do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych, szczególnie wśród prawników, praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Laboratorium Kryminalistyczne jest wyposażone w unikatową, nowoczesną aparaturę analityczną i urządzenia badawczo-pomiarowe, które umożliwiają wykonywanie badań kryminalistycznych na najwyższym poziomie.

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego obejmuje:
  • realizowanie projektów badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu techniki kryminalistycznej,
  • współpracę z instytucjami, firmami oraz organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie rozwiązywania trudnych i złożonych problemów techniczno--kryminalistycznych,
  • współdziałanie z organami ścigania, prokuraturami, sądami, samorządami, organami administracji rządowej, placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi na płaszczyźnie wykonawstwa opinii, ekspertyz pozaprocesowych oraz udzielanie pomocy, a w razie potrzeby uczestnictwo w kryminalistycznych badaniach miejsc zdarzeń i innych czynnościach,
  • popularyzowanie najnowszych osiągnięć kryminalistyki, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną, propagowanie rozwoju i zdobyczy kryminalistyki oraz osiągnięć praktyki kryminalistycznej.
  • upowszechnianie możliwości badawczych i osiągnięć techniki kryminalistycznej przez: organizowanie obozów naukowych i pokazów służących pogłębianiu wiedzy teoretycznej i praktycznej; zjazdów i konferencji naukowych; warsztatów; odczytów; prelekcji i szkoleń